MultiExtractor  4.7.6

MultiExtractor 4.7.6

MultiExtractor Software – 1,9MB – Demo –
Database recovery, restore utility. Extractor of multimedia files, resources in RAW (BINARY) data like storages, databases. CHM explorer, DOC explorer, DOCX explorer, PPT explorer, PPTX explorer, PDF explorer, PE explorer, EXE explorer, ZIP, RAR, CAB, JAR explorer. Very good icon extractor with clipboard and drag&drop interface. Vista resource extractor, extractor of delphi compiled program resources, extractor of packed or encrypted resources. Icon extractor, bitmap extractor, jpg extractor, gif extractor, png extractor, wave extractor, mp3 extractor, avi extractor, tga extractor, pcx extractor, swf extractor, mov extractor, cursor extractor, ogg extractor, asf extractor.

MultiExtractor features:
+ Extractor of:
- Image (graphic) fies: BMP, JPG, GIF, PNG, PCX, TGA, ICO, CUR
- Audio (sound) files: WAV, MP3, MID, XM, MOD, OGG, S3M
- Video (film) files: AVI, SWF, DAT, ASF, MOV, MPG
+ Explorer of:
- RAW Files (storages, binaries, dump files)
- PE Files (Portable Executable) as EXE, DLL, SCR, OCX...
- MSO Files (Microsoft Office) as DOC, PPT, XLS, DOCX, PPTX, XLSX
- PDF Files (Portable Document Format)
- SWF Files (Shockwave Flash)
- Archives (ZIP, RAR, CAB, InstallShield Cabinets, JAR)
- CHM Files (Microsoft HTML Help)
- Binary files (*.BIN, *.DMP, *.RAW), temporary files (*.TMP), swap and system files (*.SWP, *.SYS)
+ Unpacker of exepacked files packed by UPX, ASPack, ASProtect, FSG or other packers/exeprotectors
+ Advanced Explorer:
- Viewer/player of image/audio/video files
- Drag&Drop (importing and exporting of resource through drag and drop interface)
- Clipboard
- Conversion support (ICO, BMP, JPG, Vista icon)
- Transparent mode
- Auto-naming (file numbering)
- Association support (each format can be associated with user defined application)
+ Filtering engine:
- input file filters
- input and output size of files
- icon sieve (depth, size - 16x16, 32x32, 48x48, ..., Vista)
- image sieve (width, height, depth)

Tổng quan

MultiExtractor là một Demo phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi MultiExtractor Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MultiExtractor là 4.7.6 , phát hành vào ngày 12/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.7.6 , được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

MultiExtractor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,9MB.

MultiExtractor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MultiExtractor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có MultiExtractor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MultiExtractor Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản